.

.

Obchodné a reklamačné podmienky

1.Úvodné ustanovenia

1.1 Obchodná spoločnosť (ďalej primerane len "predávajúci" alebo „" ) je zapísaná v

obchodnom registri Okresného súdu Trenčín., oddiel: Sro, vl.č.36561/R Spoločnosť s.r.o.

prostredníctvom tretej osoby prevádzkuje nákupný web portál/web shop na stránke

www.alpha-obchod.sk ( ďalej primerane aj „nákupný portál" ). Prostredníctvom tohto portálu

má tretia osoba ( ďalej „kupujúci" ) možnosť prezerať si tovar na stránke nákupného portálu.

Súčasne za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej

„VOP" ) a za predpokladu akceptácie objednávky/návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim má

táto osoba ako kupujúci možnosť zakúpiť ním vybraný tovar.

1.2 Adresa elektronickej pošty predávajúceho info@alpha-obchod.sk. Telefónne číslo

predávajúceho 0910 689 659. Operačné hodiny call centra a reklamačného strediska

predávajúceho: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 10.00 -18.00 hod a v sobotu od

10.00 – 13.00 mimo dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek

pozmenené alebo aktualizované na www.alpha-obchod.sk

1.3 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou TRENSTA s.r.o. ako

predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu

tovaru na internetovej stránke www.alpha-obchod.sk . Tieto právne vzťahy medzi

predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa

v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných

právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného

zákonníka SR. Tieto VOP upravujú aj povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej

zmluvy na základe registrácie osoby kupujúceho. Vzájomné vzťahy predávajúceho a

kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.alphaobchod.

sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") uvedeným v bode 5. VOP.

1.4 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom

je kúpa tovaru prezentovaného na www.alpha-obchod.sk, uzavretá podľa článku 2. a nasl.

VOP.

1.5 Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho,

ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z.z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom

podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa

podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy

predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami

Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

1.6 Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portále ( najmä dostupnosť, cena, veľkosť,

zásoby ) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne

tovaru nemusia byť na nákupnom portále vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným

stavom. Údaj „dostupnosť" zobrazený pri tovarovej položke na nákupnom portáli nie je

možné interpretovať ako lehotu pre dodanie tovaru predávajúcim. Uvedená dostupnosť tovaru

je len indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných

skladových zásob predávajúceho. Tovar nie je možné vopred ukázať kupujúcemu, nie je

možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu objednávok a vykonať jeho dodanie, hoc

prostredníctvom tretej osoby. Tovar predávaný cez nákupný portál je vždy limitovaný

aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru

po jeho vypredaní nie je možné, ani prostredníctvom inej osoby. V určitých prípadoch

predávajúci nebude schopný dodať výrobky alebo rovnocenné výrobky alebo zariadiť, aby

dodávku uskutočnil iný predávajúci za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné

vzhľadom na výrobok, rozsah reklamy výrobku a cenu, najmä ak nastal mimoriadny prípad

podľa čl. 2.15 VOP. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru

bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom a v prípade uzatvorenej zmluvy má

každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.

1.7 Pokiaľ na stránke nákupného portálu nie je uvedené osobitne inak, reklamné a súťažné

akcie spoločnosti TRENSTA s.r.o. zverejnené cez reklamné letáky spoločnosti s.r.o. sú platné

výlučne pre predaj tovaru v maloobchodných sieťach TRENSTA s.r.o a nevzťahujú sa na

predaj tovaru cez nákupný portál www.alpha-obchod.sk.

2. Objednávanie tovaru / kúpna zmluva / úkony pre

uzatvorenie zmluvy

2.1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v

nákupnom portáli predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (

akceptovaná ) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je

objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný

tovar v dodacej lehote podľa čl. 4.1 VOP. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na

nákupnom portáli a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa

osobitných predpisov, najmä pod ľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci prejavuje súhlas s

týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na portáli.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním

objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

2.2. Pre možnosť aktívneho nakupovania na nákupnom portáli, prípadne pre účasť na

reklamných a súťažných aktivitách predávajúceho je nevyhnutné, aby sa kupujúci

zaregistroval na www.thorsteinar.sk v registračnej časti portálu. Registráciu kupujúceho je

možné vykonať pred výberom tovaru alebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca

registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného

formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so

spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s čl. 7. a nasl. VOP a s podmienkami

podľa VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať

na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv

na dodanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom

"*". Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených

povinnosti kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho. Úspešný proces registrácie je

ukončený pridelením prístupového mena a hesla, osobitný e-mail nie je posielaný. Kupujúci

je povinný uschovať prístupové meno a heslo generované v registračnom procese na

bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.

2.3. Kupujúci si tovar prezerá a vyberá podľa tovarových kategórií uvedených v ľavom

tovarovom menu, resp. kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si kupujúci vyberie údaje

podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka"

tovar pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne

na tlačidlo „Kúpiť obsah košíka". Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu tovarov

kliknutím na „Pokračovať v nákupe".

2.4. Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva zo 4 krokov: a) výber tovaru

a kliknutie na tlačidlo „ Kúpiť obsah košíka" b) výberu spôsobu platby, dopravy a ceny

dopravy, c) potvrdenie objednávky, d) odoslanie objednávky.

2.5. V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií a každý z

týchto krokov je spravidla ukončený kliknutím na „Potvrdzujem". Kupujúci je povinný uviesť

úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. K upujúci je

povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred

ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

2.6. Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok kupujúceho uvedených v

objednávke, inom dokumente, správe alebo v e-maili kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s

týmito VOP.

2.7. Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak

bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo,

cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho.

2.8. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby

kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho,

považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces

vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu.

Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade

uvádza kupujúci aj číslo objednávky.

2.9. Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku cez nákupný portál. Táto objednávka je

návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto

VOP. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej

doručenia predávajúcemu. Odoslaním objednávky predávajúcemu cez nákupný portál

prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a

prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za

predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky

bezodkladne potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení

objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho. Elektronické potvrdenie objednávky nie je

akceptáciou/prijatím objednávky predávajúcim podľa čl. 2 VOP a nezakladá vznik čiastkovej

kúpnej zmluvy.

2.10. Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená

ak predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí a súčasne ak osobitným e-mailom alebo

správou adresovanou kupujúcemu ju v uvedenej lehote 15 dní od doručenia objednávky

akceptuje ( t.j. prejaví súhlas s objednávkou ) postupom podľa týchto VOP. Predávajúci

vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy kupujúcemu. V

akceptačnom e-maili predávajúceho bude uvedená skutočnosť akceptácie objednávky

kupujúceho, prípadne aj skutočnosť expedície tovaru ( pre VOP ďalej primerane „akceptácia

objednávky"). Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva.

Predávajúci je na základe dohody strán a týchto VOP povinný akceptovanú objednávku splniť

v lehote podľa čl. 4.1 VOP. V tomto e-maili o akceptáci objednávky sú súčasne kupujúcemu

posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa.

2.11. Objednávku môže kupujúci odvolať e-mailom doručeným predávajúcemu, ak toto

odvolanie dôjde predávajúcemu skôr ako predávajúci vykoná akceptáciu objednávky

postupom podľa VOP. Márnym uplynutím lehoty na prijatie objednávky (akceptáciu

objednávky ) predávajúcim bez jej akceptácie sa objednávka automaticky zruší. Objednávka

sa zrušuje aj v iných prípadoch podľa VOP.

2.12. Zmena v objednávke/podmienkach: ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť -

akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu ( napr. 1 z 4 položiek nebude dostupná )

alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude

o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude

požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť

súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu

budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až

akceptáciou ( odsúhlasením ) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany

kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí

zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím

uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za

neakceptovaný kupujúcim.

2.13. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky

kupujúceho predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej pred ávajúcim a

vykonanej kupujúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy

kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej

zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu plnení

a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote

podľa čl. 4.1 VOP.

2.14. V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo

vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať

overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla kupujúceho.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadať

kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným

spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci

nevykoná dodatočnú autorizáciu predávajúcim požadovaným spôsobom a v predávajúcim

požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka ( pred jej akceptáciou )

alebo kúpna zmluva ( po akceptácii ) zrušuje od začiatku.

2.15. Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú,

dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo

možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie

je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v

internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať

kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov

oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju

odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy,

predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu.

Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti

oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi pred pismi. Ak kupujúci už

zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci

je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v

prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné

alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v

dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na

strane predávajúceho ( napr. podvodné konanie ).

2.16. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia

zmluvy až do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú

uvedené vo VOP a v právnych predpisoch. Prílohou VOP je aj Poučenie o uplatnení práva

spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre spotrebiteľa na

odstúpenie od zmluvy. Tieto dokumenty si kupujúci môže stiahnuť z nasledovnej

adresy/linku. Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy poskytuje spotrebiteľovi Poučenie o

uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie

spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní tovaru.

2.17. Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných

vzťahov na tretiu osobu.

2.18. Pred odoslaním objednávky je kupujúci oprávnený za účelom uzatvorenia zmluvy,

zistenia alebo opravy technických chýb vykonať úkony a použiť technické prostriedky

popísané v čl. 2. a 3. týchto VOP.

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa

predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Pri tvorení objednávky sú

tieto položky uvedené taktiež sumárne ( súčet ceny tovaru a prepravy ). Cena tovaru na portáli

je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a

služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.

3.2. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny,

náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru podľa

bodu 4. VOP, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto

poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo

zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné

poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

3.3. Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru

zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúci

i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy ( do okamihu

prevzatia tovaru ) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v

dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

3.4. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru ( spôsob platenia volí kupujúci

v procese objednávania tovaru na nákupnom portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením

nákladov ):

hotovostne pri prevzatí tovaru ( dobierka ) – kúpna cena a náklady dobierky i prepravy tovaru

sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru,hotovostne vkladom na účet

predávajúceho – kúpna cena a náklady dopravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri

objednávaní tovaru,bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania

objednávky alebo po akceptácii objednávky – kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú

uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru.

Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim

nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej

ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením

povinnosti zaplatiť.

3.5. Splatnosť kúpnej ceny:

a) pri zvolení bezhotovostnej platby alebo hotovostnej platbe vkladom na účet predávajúceho:

kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr do 2 dní odo dňa

uzatvorenia zmluvy a pred prevzatím tovaru spôsobom podľa čl. 3. VOP; kupujúci je

oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je

vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a nákladov dopravy tovaru, avšak kupujúcemu sa

odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim ( uzatvorení zmluvy ),

b) pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku: kupujúci je povinný zaplatiť

predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu.

3.6. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia

zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o

nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia

od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie

elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho

poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb

elektronickej komunikácie.

3.7. Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo

sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je

súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.

3.8. Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a VOP.

Ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy a zmluva nie je uzatvorená ani do 15

dní od doručenia objednávky kupujúceho, kúpna cena bude vrátená kupujúcemu najneskôr do

30 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho alebo do 14 dní odo dňa od odmietnutia

objednávky alebo odvolania objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane

skôr. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným

spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností

predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom

účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peň. prostriedkov. Ak je predávajúci povinný vrátiť

kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti

kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru predávajúcemu.

4. Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na

dodanie tovaru

4.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa kedy bola medzi

predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto VOP. Predávajúci dodá

tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky ( výlučne na území krajín

v Európskej únii ) a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie

tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného

súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je

nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a

údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia EÚ alebo inej osobe bez oprávnenia k

prijatiu tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými

prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená

prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na

predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

Cena prepravných služieb Slovensko - spôsob doručenia kuriér Slovenská pošta

Cena prepravných služieb v krajinách EU

4.2. Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za

dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený

nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od

prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej

objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny

prepravy a následnom prevzatí tovaru.

4.3. Spôsob dodania tovaru volí kupujúci na nákupnom portále, a to v procese objednávania

tovaru z predávajúcim ponúkaných možností. V zásade je možné dodanie tovaru špedičnou

spoločnosťou alebo prostredníctvom poštového podniku a cena prepravy je uvedená v

objednávke.

4.4. V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob

prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky. V tomto

prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný, bude mu navrhnutá zmena

objednávky, podmienok zmluvy podľa čl. 2 VOP a bude informovaný o zmene nákladov na

dopravu. Zmena nákladov dopravy v dôsledku zmeny spôsobu prepravy nebude v neprospech

kupujúceho.

4.5. Kupujúci je upozornený, že predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými

samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena

prepravy ako pri akceptácii objednávky ( t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej

prepravy ).

4.6. Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať

dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou ( napr.

telefonicky ). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho

prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť

zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

4.7. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju

totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti ( občiansky preukaz alebo pas ). Z

týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V

opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu.

4.8. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene

neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto

súvislosti vznikli.

4.9. Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu

objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo

neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na stránke www.alphaobchod.

sk. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto

VOP meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci

neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené zmluvy táto zmena nemá vplyv.

4.10. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a

kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení ( balíkov/zásielok ). V prípade

akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný

tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je

povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť

obalu. Ak je transportné balenie opatrené originálnej páskou TRENSTA s.r.o, ktorá je

poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení

zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom

preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak

kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s

tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a

prepravných listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne

nepreukáže opak.

4.11. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným

vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri

prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

4.12. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru,

ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo

dopravca/doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne

spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov.

4.13. Osobný odber tovaru na predajni TRENSTA s.r.o je možný len v prípade ak sa na

predajni objednaný tovar nachádza. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať

okamžite.

5. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

5.1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a alebo

osoby, nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických

osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl.

Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi

predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení,

Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

5.2. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná

doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne

predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť

odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za

vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

5.3. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na

predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie,

neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

5.4. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným

opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim,

neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením

alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo

nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách,

neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením, v dôsledku

nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok ( ak sú určené podľa

používateľského manuálu ) pre tovar kategórie lyže, kolieskové korčule, bicykle a fitness

zariadenia.

5.5. Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak je odstránená plomba z tovaru alebo ak bude

vykonaný zásah do tovaru.

5.6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: osobne v ktorejkoľvek predajni TRENSTA s.r.o na

území celej SR predložením tovaru a dokladu o kúpe, odoslaním tovaru spolu s ďalšími

požadovanými dokumentmi ( najmä doklad o kúpe ) na centrálne reklamačné oddelenie

TRENSTA s.r.o, Stromová 2548/1, 911 01 Trenčín-Biskupice

5.7. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe

tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má

byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

5.8. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie

reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.

5.9. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi

Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym

zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má

kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu

bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať

výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu

nevzniknú neprimerané náklad y vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci

môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu

nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby

sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má

právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné

vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší

počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na

primeranú zľavu z ceny veci.

5.10. Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia

reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie

na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený

kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na

základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od

predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy,

výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety

spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.

6. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

6.1. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy / uplatnení práva na odstúpenie od

zmluvy.

Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo

ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú

oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci

spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný

ako posledný. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci spotrebiteľ informujte

predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením

(napríklad listom zaslaným poštou) na adrese TRENSTA s.r.o, Stromová 2548/1, 911 01

Trenčín-Biskupice, Slovenská republika. Na tento účel môže kupujúci spotrebiteľ použiť

vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol kupujúcemu zaslaný alebo ktorý je

sprístupnený na webom sídle /nákupnom portáli predávajúceho. Lehota na odstúpenie od

zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na

odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie

podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti

kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych

predpisov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci spotrebiteľ zvolil iný druh

doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby

predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní

odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od tejto

zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej

platbe kupujúcim spotrebiteľom ( ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania

akýchkoľvek ďalších poplatkov). Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu

spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho alebo po

predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar

musí byť doručený späť na adresu TRENSTA s.r.o, Stromová 2548/1, 911 01 Trenčín-

Biskupice, Slovenská republika, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie

od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím

14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ, pri zmluve

na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť

prostredníctvom pošty. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty

tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je pot rebný na zistenie

povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v

prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. a stráca právo odstúpiť od zmluvy ak je

tovar poškodený, zničený, používaný nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie

vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom

obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený

kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu

cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena

vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho spotrebiteľa, ak sa strany nedohodnú

inak

6.2. V prípade vrátenia poškodeného, používaného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru

bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči

kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať si oproti

pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny ( s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných

záručných vád ).

6.3. Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci

oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných

prípadov: a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu

ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní

porušený. b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní

neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

6.4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je

predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa

príslušných právnych predpisov.

7. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť TRENSTA s.r.o., IČO: 51735024, DIČ: 2120773963 IČ DPH: SK2120773963

Sídlo spoločnosti: Zemianske Mitice 178, 913 22, Trenčianske Mitice ako predávajúci

spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na portáli www.alpha-obchod.sk zadal alebo poskytol

pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému

osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej

„ZoOOÚ"). Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko,

adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne dátum alebo rok narodenia. Účelom

spracúvania osobných údajov je:

identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez

nákupný portál, správne doručovanie písomností a tovaru, j realizáciu a zavedenie

predzmluvných vzťahov,identifikácia kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní

o zmene alebo ukončení zmluvy,plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne

záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa zákona o DPH.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je ZoOOÚ, iný všeobecne záväzný právny

predpis a/alebo súhlas kupujúceho podľa ZoOOÚ. Tieto údaje a súhlas poskytuje kupujúci

dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie

je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a predávajúci

informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:

poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly

zmluvy, plnenia práv a povinností,sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave,

realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe

súhlasu poskytnutého kupujúcim, .v nevyhnutnom rozsahu zverejnené na našich prevádzkach,

informačnom letáku a/alebo na portáli výlučne, ak kupujúci bude výherca v súťaži/akcii.

Kupujúci udeľuje súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu

osobných údajov.

Poučenie:

Ako dotknutá osoba má kupujúci práva najmä podľa § 28 a iné ZoOOÚ. Na základe písomnej

žiadosti doručenej na adresu predávajúceho má kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie,

či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu

osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely

priameho marketingu bez súhlasu kupujúceho, a žiadať ich likvidáciu. Ak predávajúci má

povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je

splnená formou zverejnenia vo VOP, registráciou vyjadrujete súhlas, aby sa kupujúcemu tieto

informácie poskytli formou e-mailovej alebo sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp.

iným vhodným spôsobom.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v

elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5

rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný

slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe

reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania

záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy,

VOP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho spotrebiteľa zo

zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a zmluvou.

8.2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci

neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy ( e-mailu alebo sms správa ) na

poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho ( mobil ), považuje sa táto správa (

e-mail alebo sms správa ) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne

predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných

predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do

momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou.

Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v

prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade

sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa

a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz.

Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby, budú považované

za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia

kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého

pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením

doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou

formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim ( sms alebo email

alebo iný vhodný spôsob).

8.3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo

neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť

ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne

nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel,

sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp.

uzatvorenia tejto zmluvy.

8.4. Rozhodným hmotným a procesným právom ( governing law ) je právo Slovenskej

republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane

sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike

podľa práva SR.

8.5. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho

a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo

podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na

uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním

registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na

www.alpha-obchod.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli

poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h)

zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom (čl. 5 ),

považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 1.10.2018 a použijú sa na objednávky

doručované cez nákupný portál po tomto dátume.

Alpha - obchod.sk, s.r.o.

IČO: 52837602

0