.

.

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného

subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt

údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých

prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu

identitu.

Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e -mail, IP adresa,

môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o

zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( "zákon o ochrane osobných úda jov").

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca

alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými

prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo

zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena,

triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?

TRENSTA s.r.o., IČO: 51735024, DIČ: 2120773963 IČ DPH: SK2120773963

Sídlo spoločnosti: Zemianske Mitice 178, 913 22, Trenčianske Mitice, Spoločnosť zapísaná na Trenčín,

odd. Sro, vl.č.36561/R

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a

za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním

budú pomáhať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s nejakými otázkami, môžete

nás kontaktovať na tel. čísle 0910 689 659 alebo e-mailom na info@alpha-obchod.sk

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie

týchto účelov):

• poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje v rozsahu: e -mail, meno

a priezvisko, adresa, tel. číslo nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (dodanie tovaru).

• vedenie účtovníctva: Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne

potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových

dokladov.

• marketing - zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívame za

účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom,

robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky

zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste naším zákazníkom,

zasielame Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia

súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v

každej zaslanej e-mailovej správe

• pokročilý marketing na základe súhlasu: Iba na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať

tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e -mailovú adresu napr. pre remarketing a

zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné

samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov alebo použitím

odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej emailovej správe

•Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu

dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke

zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a

prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo

veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky

môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies

môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre

spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky

údaje sú uložený na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime

osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú

stupňu technického rozvoja.

Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré

zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie

konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame

služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú.

Sú to títo spracovatelia:

• Facebook – marketingové služby

• Google – štatistiky a marketingové služby

• Prestashop – redakčný systém na správu e-shopu

• Slovenská pošta a.s. – prepravca

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a

skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na

spracovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.

Poskytnutie osobných údajov mimo EU

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené výhradne na území EÚ.

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúci stupeň

ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv

využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e -mailu: info@alpha-obchod.sk.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania

osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše

osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje

budete považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné

údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak

ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov

spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obme dzujete účel spracovania pre zasielanie

obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme

postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme

/ pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý) Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V

takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých

čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené

daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmaž eme všetky také osobné

údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e -mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v

súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu

osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby

sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení E-maily s inšpiráciou, článkami či

produktovými informáciami a službami Vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho

oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám e -maily len na základe Vášho

súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v

každej zaslanej e-mailovej správe.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné

údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach,

ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj

po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané

žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018

0